Regulamin serwisu

§1. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź ułomna osoba prawna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Produktu dostępnego w Sklepie.
 3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź ułomna osoba prawna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Sprzedawca –  Jarosława Koc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MORE THAN ELSE. JAROSŁAW KOC UL. Rynek Nowomiejski 27 87-100 Toruń NIP: 879 241 32 12
 6. Sklep (Serwis) – serwis internetowy aktywny pod adresem www.hairspaedu.com. Za jego pośrednictwem Klient składa Zamówienie, a po jego zaakceptowaniu przez  Sprzedawcę dochodzi do zawarcia umowy, na mocy której Klient otrzymuje zdalny dostęp do zakupionego Produktu. 
 7. Produkt – treść cyfrowa prezentowana przez Sprzedawcę w Sklepie.
 8. Umowa – umowa zawierana  pomiędzy Klientem a Sprzedawcą o dostarczenie Produktu (treści cyfrowych w formie videobooka), umożliwiająca zdalny dostęp do zamówionego Produktu w miejscu i czasie ustalonym przez Klienta. Dostęp do Produktu zostaje zapewniony Klientowi poprzez udostępnienie Produktu na dedykowanej platformie.
 9. Konto – konto założone przez Klienta w Serwisie, w którym są zbierane dane wprowadzone przez Klienta i historia zrealizowanych przez niego Zamówień, do którego Klient loguje się używając swojego adresu e-mail i ustalonego hasła. 
 10. 10.Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu.
 11. 11.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia w celu zawarcia Umowy.
 12. 12.Koszyk – część oprogramowania Serwisu, w którym widoczny jest wybrany przez Klienta Produkt.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.hairspaedu.com prowadzony jest przez Jarosława Koc, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MORE THAN ELSE. JAROSŁAW KOC UL. Rynek Nowomiejski 27 87-100 Toruń NIP: 879 241 32 12
 2. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż Produktu, świadcząc jednocześnie na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.

§3. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wprowadzenie danych potrzebnych do założenia Konta oraz akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien się uprzednio zapoznać. 
 2. Klient zobowiązany jest podać podczas składania Zamówienia informacje zgodne z prawdą, umożliwiające skuteczną realizację Zamówienia przez Sprzedawcę. 
 3. Klient nie może realizować zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 4. Zabronione jest w trakcie korzystania z Serwisu nadsyłanie treści, zawartości o charakterze bezprawnym, szczególnie poprzez przekazywanie takich treści za pomocą formularzy zawartych w Sklepie.
 5. Zabrania się Klientowi korzystania z innych kont klientów oraz udostępniania swojego konta innym osobom.
 6. Klient oświadcza, że przed akceptacją Zamówienia zapoznał się z głównymi cechami Produktu, a w szczególności z jego opisem.
 7. Działanie Serwisu wymaga regularnego monitoringu technicznego, poprawek i utrzymania, co może spowodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu.
 8. W celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania. O wszelkich nieprawidłowościach działania lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu Klient powinien poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną.
 9. Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności w celu dostarczenia wysokiej jakości działania Sklepu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z właściwości sieci Internet, z której korzysta Klient.
 10. 10.Sprzedawca nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem do wymagań technicznych umożliwiających korzystanie z Produktu, m.in. zdobycia odpowiedniego sprzętu, oprogramowania.
 11. 11.W celu zminimalizowania ryzyka zagrożeń dotyczących niepożądanego zainfekowania systemu informatycznego zalecana jest instalacja oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Klient korzysta. Wskazane jest, aby program antywirusowy był stale aktualizowany.
 12. 12.Zaleca się, aby Klient posiadał włączoną na komputerze zaporę systemową.
 13. 13.Ze względu na korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną występuje ryzyko zainfekowania systemu informatycznego poprzez niechciane oprogramowanie, którego celem jest wyrządzenie szkód.
 14. 14.Oprócz zagrożeń spowodowanych zainfekowaniem systemu informatycznego, w kręgu możliwych zagrożeń występują również ataki hakerskie. Sprzedawca oświadcza, iż używa zabezpieczeń mających na celu uniemożliwienie bądź utrudnienie włamania się do systemu Klienta.
 15. 15.Sprzedawca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi. Szczególnie Sprzedawca podejmuje działania służące przeciwdziałaniu pozyskiwania i modyfikowania danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 16. 16.Zakazuje się używania jakichkolwiek materiałów znajdujących się na stronie Sklepu m.in. fotografii, opisów produktów bez zgody Sklepu wyrażonej na piśmie.

§4. ZAWARCIE UMOWY

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem Serwisu.
 2. Klient składając Zamówienie musi zarejestrować Konto, aby mieć dostęp do zakupionego Produktu.
 3. Zamówienia można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu. 
 4. W celu złożenia Zamówienia Klient, działając również zgodnie z instrukcją, która pojawi się na jego ekranie, w następującej kolejności: 
  • wybiera Produkt dostępny w Sklepie;
  • dodaje Produkt do Koszyka; 
  • wypełnia formularz Zamówienia, podając wymagane dane umożliwiające identyfikację Klienta, oraz dane niezbędne do skutecznego korzystania z zamówionego Produktu i wygenerowania faktury VAT;
  • oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;
  • przechodzi do opłacenia Zamówienia, wybierając sposób płatności;
  • naciskając ikonę z komendą „Zamawiam i płacę” Klient składa Zamówienie. 
 1. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu Tpay.com.
 2. Cena Produktu widoczna na stronie internetowej Sklepu wyrażona jest w polskich złotych i jest ceną brutto (zawiera podatek VAT). 
 3. Po dokonaniu płatności Sprzedawca wyśle do Klienta wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie otrzymania odpowiedniej kwoty za zamówiony Produkt oraz informację o sposobie dostarczenia Produktu. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą. 

§5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja zamówienia następuje w pierwszym dniu roboczym po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty stanowiącej cenę Produktu.
 2. Klient otrzymuje dostęp do Produktu zamieszczonego na dedykowanej platformie poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres mailowy wskazany w Zamówieniu danych umożliwiających zalogowanie się do platformy.
 3. Dostęp do Produktu będzie mozliwy przez czas nieokreślony, jednak nie krócej niż rok (1) od dnia udostępnienia Klientowi przez Sprzedawcę danych do logowania się na platformie zgodnie z ust. 2 powyżej, o ile wyrażone w treści Serwisu warunki dostępu do Produktu nie wskazują inaczej i/lub o ile Sprzedawca nie będzie zobowiązany do wcześniejszego zablokowania dostępu do danego Produktu z powodów prawnych.

§6. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną umożliwiające w szczególności zawarcie ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Produktu, a także utrzymanie Konta w Serwisie. 
 2. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość założenia Konta w Serwisie. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta, które założył poprzez poinformowanie Sprzedawcy o tym fakcie drogą elektroniczną.
 3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient narusza Regulamin. W takim przypadku umowa wygasa niezwłocznie po złożeniu przez Sprzedawcę oświadczenia woli Klientowi o jej wypowiedzeniu drogą elektroniczną.
 4. Usługi świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie Produktu (treści cyfrowych) zawierane pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 5. Warunki techniczne umożliwiające korzystanie Klientowi z Serwisu to:
  • posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej – e-mail;
  • komputer albo/ lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
  • przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScrip oraz Cookies.
  • możliwość odtwarzania materiałów wideo.
  • standardowy system operacyjny.
 6. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczna przez Sprzedawcę mogą być składane przez Klienta drogą elektroniczną na adres hairspaedu@gmail.com

§7. METODY PŁATNOŚCI

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Tpay.com – spółka Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (dawniej Brachia Sp. J.) z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: Św. Marcin 73/6, 61- 808 Poznań).
 2. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny. Możliwe, że w przyszłości pojawi się opcja płatności kartą.

§8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta.
 2. W przypadku Zamówienia, którego przedmiotem są materiały cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym, Konsument traci prawo odstąpienia od umowy, gdy wyrazi zgodę na wykonanie umowy przez Sprzedawcę i dostarczenie Konsumentowi materiału w postaci cyfrowej zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o chęci odstąpienia od umowy za pomocą oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną.
 4. Za zachowanie terminu do odstąpienia od umowy uznaje się wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej skorzystania z przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Poniższe postanowienia znajdują zastosowanie wyłącznie w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi zgodnie z art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje ograniczona w każdym przypadku bez względu na podstawę prawną do wysokości uiszczonej przez Klienta ceny wskazanej w zawartej Umowie, która nie może być wyższa niż 500 (pięćset złotych) zł.
 4. Odpowiedzialność Sklepu za szkodę w postaci utraconych korzyści w stosunku do zawartej umowy o dostarczenie treści cyfrowych zostaje wyłączona. 

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Produkty znajdujące się w Sklepie są wolne od wad. 
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę.
 3. Szczegóły w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Jeżeli okaże się, że sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, Klient może złożyć reklamację, którą należy przesłać drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy, tj. hairspaedu@gmail.com
 5. Reklamacja powinna zawierać niezbędne dane, tj. dane identyfikujące Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania Klienta. Jeżeli reklamacja Klienta okaże się niekompletna, Sprzedawca wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Sprzedawca odniesie się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Informację o rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca przekaże Klientowi na adres poczty elektronicznej, podanej w reklamacji.

§11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość: 
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży; 
  • zwrócenia się do Wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą; 
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów;
  • skorzystania z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 
 3. Więcej szczegółowych informacji odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może znaleźć na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§12. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Sprzedawca może w przyszłości wydawać newsletter, w którym zawierane są m.in. informacje na temat nowych Produktów i ofert. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy przedstawili chęć jego otrzymywania. W dowolnym momencie klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera. 
 2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://hairspaedu.com/polityka-prywatnosci/

§13. PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści cyfrowe udostępnione w Sklepie, a także Produkty zawierające treści cyfrowe, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy, podlegają ochronie prawnej, w tym na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że Klient może korzystać z dostępu do Produktów wyłącznie poprzez Serwis. Utrwalanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji przez Klienta w treści Sklepu lub Produktu, która byłaby niezgodna z prawem lub postanowieniami Regulaminu jest zabroniona i stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy, co może skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną.

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli okaże się, że jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest niezgodne z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
 3. Sprzedawca ma prawo do zamieszczania nowych Produktów do asortymentu Sklepu, określania nowych cen oraz prowadzenia kampanii promocyjnych, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem, które nie mają wpływu na realizację umów zawartych przed zamieszczeniem i/lub dokonaniem takich zmian. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Sklepu. Do Umów, które zostały zawarte, przed dokonaniem zmian stosuje się Regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 13.05.2020. 

Copyright © 2021 HairSpaEdu.com